Vam uốn sắt 6-8
18,900đ
19,800đ
Vam uốn sắt 10-12
42,000đ
44,000đ
Xà ben bạy đinh Trung
38,000đ
Vam uốn sắt 16-18
73,500đ
77,000đ
Xà ben 170
178,500đ
187,000đ
Xà ben 100
105,000đ
110,000đ
Xà ben bạy đinh Ngắn
30,000đ
Vam uốn sắt 8-10
31,500đ
33,000đ
Xà ben 120
131,250đ
143,000đ
Xà ben 150
157,500đ
165,000đ
Xà ben 160
160,000đ
Xà ben bạy đinh Đẹp (dài)
52,500đ
55,000đ
Vam uốn sắt 12-14
63,000đ
66,000đ
Vam uốn sắt 24
199,500đ
209,000đ