Vít gỗ trắng đầu dù 4x3
68,250đ
71,500đ
Vít lục giác côn vàng 6-4
630đ
660đ
Vít gỗ trắng đầu dù 4x2
68,250đ
71,500đ
Vít gỗ 201 6x8P
94,500đ
99,000đ
Vít gỗ vàng Loại 1 - 1P5
71,400đ
74,800đ
Vít gỗ trắng 5x5
42,000đ
44,000đ
Vít gỗ vàng đầu dù 3x1
84,000đ
88,000đ
Vít gỗ trắng 6x7
42,000đ
44,000đ
Vít gỗ trắng 6x6
42,000đ
44,000đ
Vít gỗ trắng 6x3
42,000đ
44,000đ
Vít gỗ trắng 4x3
42,000đ
44,000đ
Vít gỗ trắng 4x1.5
47,250đ
49,500đ
Vít gỗ 201 4x3P
94,500đ
99,000đ
Vít gỗ vàng L2 - 4P
63,000đ
66,000đ
Vít gỗ trắng 6x10
42,000đ
44,000đ
Vít gỗ vàng Loại 1 - 4P
60,000đ
Vít gỗ vàng L2 - 5P
63,000đ
66,000đ
Vít gỗ trắng 6x5
42,000đ
44,000đ
Vít gỗ trắng 6x4
42,000đ
44,000đ
Vít gỗ trắng 5x7
42,000đ
44,000đ
Vít gỗ 201 5x6P
94,500đ
99,000đ
Vít gỗ 201 4x2P5
94,500đ
99,000đ
Vít gỗ vàng L2 - 1P5
63,000đ
66,000đ
Vít gỗ vàng L2 - 6P
63,000đ
66,000đ