Tăng đơ sắt 10 (200=1B)
11,550đ
12,100đ
Tăng đơ sắt 16 (50C=1B)(ốm)
31,500đ
33,000đ
Tăng đơ sắt Mập 14 (80C=1B)
28,350đ
29,700đ
Tăng đơ sắt Mập 18 (40C=1B)
46,200đ
49,500đ
Tăng đơ sắt 22 (20C=1B)
65,100đ
74,800đ
Tăng đơ sắt Mập 16 (50C=1B)
36,750đ
38,500đ
Tăng đơ sắt Mập 24 (15C=1B)
89,250đ
93,500đ
Tăng đơ sắt 8 (300C=1B)
8,925đ
9,350đ
Tăng đơ sắt Mập 12 (100C=1B)
23,100đ
24,200đ
Tăng đơ sắt 6 (500C=1B)
6,825đ
7,150đ
Tăng đơ sắt 18 (40C=1B)(ốm)
39,900đ
41,800đ
Tăng đơ sắt 14 (80C=1B)(ốm)
25,200đ
26,400đ
Tăng đơ sắt Mập 20 (30C=1B)
52,500đ
55,000đ
Tăng đơ sắt 20 (30C=1B)(ốm)
44,100đ
49,500đ
Tăng đơ sắt 12 (100C=1B)(ốm)
21,000đ
22,000đ
Tăng đơ sắt 5 (1000=1B)
6,300đ
6,600đ
Tăng đơ sắt 24 (15C=1B)(ốm)
84,000đ
88,000đ