Nòng máy đục bê tông 0835
160,000đ
Mở máy mài
15,750đ
16,500đ
Nòng máy đục bê tông 0832
160,000đ
Nòng máy đục bê tông 0810
135,000đ
Bầu khoan côn 13ly
72,450đ
75,900đ
Bầu khoan côn 10ly
61,950đ
64,900đ
T mở máy khoan 10
15,750đ
16,500đ
Bầu khoan ren 13ly
73,500đ
77,000đ
Bầu khoan ren 10ly
57,750đ
60,500đ
T mở máy khoan 13
15,750đ
16,500đ