Ống mận đỏ Hữu Nghị (1C=50M)
5,775đ
6,050đ
Ống PVC DN160
149,625đ
156,750đ
Co 27
4,200đ
4,400đ
Ống PVC DN27
8,547đ
8,954đ
Ống mận đỏ Trong (1C=50M)
6,300đ
6,600đ
Ống rắn xanh dương p10 (1C=45M)
8,400đ
8,800đ
Ống rắn xanh dương p20 ( 1C=45M)
9,450đ
9,900đ
Ống mận đỏ Rẻ (1C=50M)
4,200đ
4,400đ
Ống rắn xanh dương Dày ĐB p25 ( 1C=45M)
17,325đ
18,150đ
Ống uPVC PN10 D60
31,500đ
33,000đ
Tê ống nước 27
10,500đ
11,000đ
Gai ngoài 21-18
3,150đ
3,300đ
Gai ngoài 27-18
3,150đ
3,300đ
Côn 21/27
5,250đ
5,500đ
Ống rắn xanh dương p40 ( 1C=45M)
31,500đ
33,000đ
Ống uPVC PN8 D48
23,625đ
24,750đ
Ống rắn xanh dương Dày p25 ( 1C=45M)
15,750đ
16,500đ
Nối 27
4,200đ
4,400đ
Nối ống trắng 18
2,100đ
2,200đ
Ống rắn xanh dương Dày p18 ( 1C=45M)
8,925đ
9,350đ
Ống rắn xanh dương Dày p20 ( 1C=45M)
10,500đ
11,000đ
Ống nhựa 21x3.0
10,500đ
11,000đ
Ống rắn xanh dương p18 (1C=45M)
7,875đ
8,250đ
Ống rắn xanh dương p25 ( 1C=45M)
13,650đ
14,300đ