Bạt sọc Mỏng 6M (1C=50M)
18,900đ
19,800đ
Giấy dầu
85,000đ
Bạt sọc Mỏng 3M (1C=50M)
7,350đ
7,700đ
Dây rút Trắng 400
15,750đ
16,500đ
Dây rút Trắng 300
15,750đ
16,500đ
Dây rút Trắng 250
15,750đ
16,500đ
Bạt xanh cam Dày 4M (1C=50M)
28,350đ
29,700đ
Dây rút Trắng 350
15,750đ
16,500đ
Dây rút Trắng 150
15,750đ
16,500đ
Thanh domino
26,250đ
27,500đ
Bạt xanh cam Mỏng 4M (1C=50M)
28,350đ
29,700đ
Bạt xanh cam Dày 6M (1C=50M)
42,000đ
44,000đ
Khay nhựa Nhỏ D180xR120xC80
21,000đ
22,000đ
Dây thừng
Bao tải trắng CÒ to
3,150đ
3,300đ
Dây rút Đen 300
15,750đ
16,500đ
Bao tải đỏ nhỏ
2,100đ
2,200đ
Bao tải trắng CÁ to
5,250đ
5,500đ
Dây rút Đen 200
15,750đ
16,500đ
Dây rút Đen 250
15,750đ
16,500đ
Dây rút Đen 150
15,750đ
16,500đ
Bao tải bố
10,500đ
11,000đ
Bạt sọc Dày 2M4 (1C=100M)
12,600đ
13,200đ
Khay nhựa Đại D490xR300xC170
105,000đ
110,000đ