Bộ khoan tháp WORK ZONE 3Món (Xoắn)
200,000đ
Bộ khoan tháp WORK ZONE 3Món (Thẳng)
189,000đ
198,000đ
Bộ khoan tháp Xoắn 4Món (3-12,4-12,4-20,4-32)(hộp xám)
498,750đ
522,500đ
Bộ khoan tháp KAPUSI Xoắn 3Món (4-12,4-20,4-32)
260,000đ
Bộ khoan tháp Thẳng 3Món (4-12,4-20,4-32)
414,750đ
434,500đ