Mũi khoan bê tông Rẻ 12
9,450đ
11,000đ
Mũi khoan bê tông 4 cạnh Avatar 6ly x 160mm
15,000đ
Mũi khoan bê tông 4 cạnh Kessman 6ly x 160mm
28,000đ
Mũi khoan bê tông AVATA 14 (2cạnh)
28,000đ
Mũi khoan bê tông 4 cạnh Kessman 10ly x 160mm
33,000đ
Mũi khoan bê tông 4 cạnh Kessman 8ly x 160mm
30,000đ
Mũi khoan bê tông AVATA 8 (2cạnh)
12,000đ
Mũi khoan bê tông 4 cạnh Kessman 12ly x 160mm
35,000đ
Mũ khoang bê tông Kessman gài D210mm x 18ly
45,000đ
Mũ khoang bê tông Kessman gài D210mm x 16ly
40,000đ
Mũi khoan bê tông 4 cạnh Avatar 12ly x 160mm
25,000đ
Mũi khoan bê tông 4 cạnh Avatar 10ly x 160mm
22,000đ
Mũi khoan bê tông HA / AVATA 6 (2cạnh)
10,000đ
Mũi khoan bê tông AVATA 10 (2cạnh)
13,000đ
Mũi khoan bê tông Bosch Xịn 10
47,250đ
49,500đ
Mũ khoang bê tông Kessman gài D210mm x 14ly
37,000đ
Mũ khoang bê tông Kessman gài D210mm x 12ly
33,000đ
Mũ khoang bê tông Kessman gài D210mm x 10ly
30,000đ
Mũi khoan bê tông 4 cạnh Avatar 16ly x 160mm
35,000đ
Mũi khoan bê tông 4 cạnh Avatar 14ly x 160mm
30,000đ
Mũi khoan bê tông 4 cạnh Avatar 8ly x 160mm
20,000đ
Mũi khoan bê tông AVATA 12 (2cạnh)
13,000đ
Mũi khoan bê tông Bosch Xịn 12
52,500đ
55,000đ
Mũi khoan bê tông Bosch Xịn 16
84,000đ
88,000đ