Lề cối tiện bằng 12 (1B=50C)
4,200đ
4,400đ
Lề tiện lồi xịn 18
22,050đ
23,100đ
Lề cối xoay có bi 45
25,000đ
Lề cối tiện Bi 30
31,500đ
33,000đ
Lề cối tiện Bi 28 (1B=30C)
29,700đ
Lề cối xoay có bi 38
20,000đ
Lề cối tiện Inox 24
32,000đ
Lề cối tiện Inox 22
31,500đ
33,000đ
Lề cối tiện bằng 30
29,400đ
30,800đ
Lề cối tiện Bi 24 (1B=20C)
15,750đ
16,500đ
Lề cối tiện bằng 28 (1B=30C)
26,250đ
27,500đ
Lề cối tiện Bi 20 (1B=20C)
10,500đ
11,000đ
Lề cối tiện Bi 26
17,850đ
18,700đ
Lề tiện lồi 27
27,300đ
28,600đ
Lề cối tiện Inox 18
26,250đ
27,500đ
Lề cối tiện Inox 16
21,000đ
22,000đ
Lề cối tiện Bi 22 (1B=30C)
13,650đ
14,300đ
Lề cối tiện bằng 16 (1B=50C)
6,300đ
6,600đ
Lề tiện lồi 20
14,700đ
15,400đ
Lề tiện lồi 22
16,800đ
17,600đ
Lề cối tiện Bi 16 (1B=50C)
7,875đ
8,250đ
Lề cối tiện bằng 24 (1B=20C)
12,600đ
13,200đ
Lề cối tiện bằng 20 (1B=20C)
8,400đ
8,800đ
Lề cối tiện bằng 14 (1B=50C)
5,250đ
5,500đ