Đục bê tông cán cam 3T (dẹp)
57,750đ
60,500đ
Đục tường ngắn 18 (dẹp)
17,850đ
18,700đ
Đục tường ngắn 16 (dẹp)
15,750đ
16,500đ
Đục tường ngắn 16 (nhọn)
15,750đ
16,500đ
Đục tường dài 20x40 (dẹp)
25,000đ
Đục tường Ngắn 25 (dẹp)
18,900đ
19,800đ
Đục tường ngắn 18 (nhọn)
17,850đ
18,700đ
Đục tường dài 18x40 (nhọn)
20,000đ
Đục tường Ngắn 22 (dẹp)
15,750đ
16,500đ
Đục bê tông cán cam 3T (nhọn)
57,750đ
60,500đ
Đục tường Dài 20 (dẹp)
21,000đ
22,000đ
Đục tường dài 20x40 (nhọn)
25,000đ
Đục tường dài 22x40 (dẹp)
42,000đ
44,000đ
Đục tường dài 18x40 (dẹp)
21,000đ
22,000đ