Đục máy Budy 17 (nhọn)
94,500đ
99,000đ
Đục máy 14 (dẹp)
16,800đ
17,600đ
Đục máy C-Mart 982-17 (nhọn)
42,000đ
44,000đ
Đục máy 14 (nhọn)
16,800đ
17,600đ
Đục máy 17 (dẹp)
26,250đ
27,500đ
Đục máy Budy 17 (dẹp)
94,500đ
99,000đ
Đục máy 17 (nhọn)
26,250đ
27,500đ
Đục máy C-Mart 982-14 (dẹp)
34,650đ
36,300đ
Đục máy C-Mart 982-14 (nhọn)
34,650đ
36,300đ
Đục máy C-Mart 982-17 (dẹp)
42,000đ
44,000đ