Đục máy Budy 17 (nhọn)
94,500đ
99,000đ
Đục máy 14 (dẹp)
16,800đ
17,600đ
Đục máy C-Mart 982-17 (nhọn)
42,000đ
44,000đ
Đục bê tông cán cam 3T (dẹp)
57,750đ
60,500đ
Đục máy 14 (nhọn)
16,800đ
17,600đ
Đục máy 17 (dẹp)
26,250đ
27,500đ
Đục máy Budy 17 (dẹp)
94,500đ
99,000đ
Đục tường ngắn 18 (dẹp)
17,850đ
18,700đ
Đục tường ngắn 16 (dẹp)
15,750đ
16,500đ
Đục tường ngắn 16 (nhọn)
15,750đ
16,500đ
Đục máy 17 (nhọn)
26,250đ
27,500đ
Đục tường dài 20x40 (dẹp)
25,000đ
Đục máy C-Mart 982-14 (dẹp)
34,650đ
36,300đ
Đục tường Ngắn 25 (dẹp)
18,900đ
19,800đ
Đục tường ngắn 18 (nhọn)
17,850đ
18,700đ
Đục tường dài 18x40 (nhọn)
20,000đ
Đục tường Ngắn 22 (dẹp)
15,750đ
16,500đ
Đục bê tông cán cam 3T (nhọn)
57,750đ
60,500đ
Đục máy C-Mart 982-14 (nhọn)
34,650đ
36,300đ
Đục tường Dài 20 (dẹp)
21,000đ
22,000đ
Đục máy C-Mart 982-17 (dẹp)
42,000đ
44,000đ
Đục tường dài 20x40 (nhọn)
25,000đ
Đục tường dài 22x40 (dẹp)
42,000đ
44,000đ
Đục tường dài 18x40 (dẹp)
21,000đ
22,000đ