Đinh thép vàng 4p (1gói=1kg)
40,000đ
Đinh thép vàng 5p (0.8kg=1gói)
34,650đ
36,300đ
Đinh thép vàng 5p (1gói=1kg)
40,000đ
Đinh thép vàng 3p (1gói=1kg)
42,000đ
44,000đ
Đinh thép vàng 4p (0.8kg=1gói)
36,750đ
38,500đ
Đinh thép vàng 1p6 (1gói=1kg)
42,000đ
44,000đ
Đinh thép vàng 2p3 (1gói=1kg)
42,000đ
44,000đ