Đinh thép trắng 10p (1gói=1kg)
39,900đ
41,800đ
Đinh thép trắng 3p (1gói=1kg)
36,750đ
38,500đ
Đinh thép trắng 5p (0.8kg=1gói)
33,600đ
35,200đ
Đinh thép trắng 4p (1gói=1kg)
35,000đ
Đinh thép trắng 7p (0.8kg=1gói)
33,600đ
35,200đ
Đinh thép trắng 5p (1gói=1kg)
35,000đ
Đinh thép vàng 1p6 (0.8kg=1gói)
39,900đ
41,800đ
Đinh thép trắng 10p (0.8kg=1gói)
32,550đ
34,100đ
Đinh thép trắng 7p (1gói=1kg)
36,750đ
38,500đ
Đinh thép trắng 2p (0.8kg=1gói)
31,500đ
33,000đ
Đinh thép trắng 3p (0.8kg=1gói)
36,750đ
38,500đ
Đinh thép trắng 2p3 (1gói=1kg)
36,750đ
38,500đ
Đinh thép trắng 4p (0.8kg=1gói)
33,600đ
35,200đ
Đinh thép trắng 6p (1gói=1kg)
35,000đ