Đinh gỗ NAIL F30
38,000đ
Đinh FBT 32 (1T=20H=0.6kg)
38,850đ
40,700đ
Đinh gỗ NAIL F15
23,000đ
Ghim tự lực Cmart 0023A
26,250đ
27,500đ
Ghim tự lực 1008J
26,250đ
27,500đ
Đinh gỗ kim hoàng F25
39,900đ
41,800đ
Đinh gỗ NAIL F25
35,000đ
Đinh gỗ NAIL F20
28,000đ
Đinh gỗ KI F15
21,000đ
Đinh gỗ T50 (1T=12H)
63,000đ
66,000đ
Ghim tự lực 16/6 (1T=50H)
21,000đ
22,000đ
Ghim tự lực 1006J
26,250đ
27,500đ
Đinh gỗ kim hoàng F20
33,600đ
35,200đ
Đinh gỗ KI F25
32,000đ
Đinh gỗ kim hoàng F50
73,500đ
77,000đ
Đinh gỗ kim hoàng F15
24,150đ
25,300đ
Đinh FBT 25 (1T=20H=...kg)
33,600đ
35,200đ
Đinh gỗ KI F30
36,000đ
Đinh FBT 64 (1T=20H=1.3kg)
73,500đ
77,000đ
Đinh FBT 45 (1T=20H=0.85kg)
50,400đ
52,800đ
Đinh FBT 38 (1T=20H=0.71kg)
47,250đ
49,500đ
Ghim tự lực 16/8
21,000đ
22,000đ
Đinh FBT 50 (1T=...H=0.95kg)
57,750đ
60,500đ
Đinh gỗ NAIL F40
68,000đ