Đinh sắt Trắng 4P
29,400đ
30,800đ
Đinh sắt Trắng 5P
26,250đ
27,500đ
Đinh sắt Trắng 6P
26,250đ
27,500đ
Đinh sắt Trắng 3P (1B=10kg)
31,500đ
33,000đ
Đinh sắt Trắng - 1P5 (1B=10kg)
36,750đ
38,500đ
Đinh sắt Trắng - 2P (1B=10kg)
34,650đ
36,300đ
Đinh sắt Trắng 2P5 (1B=10kg)
33,600đ
35,200đ