Đá sủi mè Xanh (to)
4,000đ
Đá sủi mè Đen (nhỏ)
3,150đ
3,300đ
Đá sủi mè Trắng (đại)
10,500đ
11,000đ
Đá sủi mè Trắng (to)
5,250đ
5,500đ
Đá sủi mè Đen (to)
6,300đ
6,600đ