Đá mài hợp kim Vát L2 - 150
31,500đ
33,000đ
Đá mài hợp kim Bằng L2 - 175
73,500đ
77,000đ
Đá mài kính Rồng 100
68,250đ
71,500đ
Đá mài hợp kim Vát L2 - 200
57,750đ
60,500đ
Đá mài hợp kim Vát L2 - 125
26,250đ
27,500đ
Đá mài hợp kim Vát L1 - 150x8x32
63,000đ
66,000đ
Đá mài hợp kim Bằng L1 - 150
94,500đ
99,000đ
Đá mài lưỡi cưa HL 100
131,250đ
137,500đ
Đá mài hợp kim Vát L1 - 175
73,500đ
77,000đ
Đá mài hợp kim Bằng L1 - 125
63,000đ
66,000đ
Đá mài lưỡi cưa Đen/JINGANGSHI 100 (1H=5V)
78,750đ
82,500đ
Đá mài hợp kim Vát L1 - 125
52,500đ
55,000đ
Đá mài hợp kim Bằng L2 - 200
84,000đ
88,000đ
Đá mài hợp kim Bằng L2 - 150
52,500đ
55,000đ
Đá mài hợp kim Bằng L1 - 200
157,500đ
165,000đ
Đá mài kính xanh 100
68,250đ
71,500đ
Đá mài kính Tím 100
30,450đ
31,900đ
Đá mài lưỡi cưa TIGER 125
135,000đ
Đá mài hợp kim Vát L2 - 175
47,250đ
49,500đ
Đá mài hợp kim Bằng L2 - 125
42,000đ
44,000đ
Đá mài hợp kim Vát L1 - 200
84,000đ
88,000đ
Đá mài hợp kim Bằng L1 - 175
126,000đ
132,000đ
Đá mài lưỡi cưa TIGER 100
85,000đ
Đá mài hợp kim Bằng L2 - 250
130,000đ