Khóa tôm xe sắt To
36,750đ
38,500đ
Lề xe tải sắt số 2 (vừa) (1B=50C)
31,500đ
33,000đ
Khóa tôm xe Inox To
99,750đ
104,500đ
Bát xe Inox Bé Thẳng
36,750đ
38,500đ
Lề xe tải Inox số 3
52,500đ
55,000đ
Lề xe tải sắt 9p - 0.82kg (Đen)
30,000đ
Bát xe sắt Bé Thẳng
15,750đ
16,500đ
Lề xe tải sắt 8p - 0.34kg (to)
13,000đ
Lề xe tải sắt 7P - 0.28kg (nhỡ)
12,000đ
Lề xe tải Inox số 1
73,500đ
77,000đ
Lề xe tải sắt số 1 (to) (1B=50C)
36,750đ
38,500đ
Khóa tôm xe sắt Vừa
28,350đ
29,700đ
Bát xe sắt To Công - Phải
24,150đ
25,300đ
Bát xe Inox Bé Công
52,500đ
55,000đ
Lề xe tải sắt 6P - 0.24kg (bé)
10,000đ
Lề xe tải sắt 9p - 0.8kg
29,000đ
Lề xe tải Inox số 2
68,250đ
71,500đ
Lề xe tải sắt số 3 (bé) (1B=100C)
24,150đ
25,300đ
Khóa tôm xe Inox Vừa
78,750đ
82,500đ
Bát xe sắt Bé Công-Phải
21,000đ
22,000đ
Lề xe tải sắt 9p - 0.6kg
28,000đ
Lề xe tải sắt số 4 (nhỏ) (1B=100C)
21,000đ
22,000đ
Bát xe Inox To Công
68,250đ
71,500đ
Bát xe Inox To Thẳng
47,250đ
49,500đ