Bánh xe đặc gang 200 (quay)
168,000đ
176,000đ
Bánh xe đặc gang búa rìu 125 (đứng)
131,250đ
137,500đ
Bánh xe đặc gang búa rìu 125 (quay)
162,750đ
170,500đ
Bánh xe đặc gang 200 (đứng)
152,250đ
159,500đ
Bánh xe đặc gang búa rìu 200 (quay)
236,250đ
247,500đ
Bánh xe đặc gang búa rìu 150 (đứng)
141,750đ
148,500đ
Bánh xe đặc gang 200 (khóa)
178,500đ
187,000đ
Bánh xe đặc gang 200 (không để)
105,000đ
110,000đ
Bánh xe đặc gang búa rìu 200 (đứng)
194,250đ
203,500đ
Bánh xe đặc gang búa rìu 150 (quay)
168,000đ
176,000đ