Ba lăng xích Bồ Câu 1 tấn x 2.5M (cam)
1,050,000đ
1,100,000đ
Ba lăng xích Bồ Câu 5 tấn x 3M (cam)
2,415,000đ
2,530,000đ
Ba lăng xích Bồ Câu 5 tạ x 3M (cam)
997,500đ
1,045,000đ
Ba lăng xích Bồ Câu 5 tạ x 5M (cam)
1,000,000đ
Ba lăng xích Bồ Câu 1 tấn x 3M
1,102,500đ
1,155,000đ
Ba lăng xích Bồ Câu 2 tấn x 3M (cam)
1,207,500đ
1,265,000đ
Ba lăng xích Bồ Câu 2 tấn x 5M (cam)
1,417,500đ
1,485,000đ
Ba lăng xích Bồ Câu 3 tấn x 3M (cam)
1,837,500đ
1,925,000đ
Ba lăng xích Bồ Câu 3 tấn x 5M (cam)
1,942,500đ
2,035,000đ